Assistenter

Selv om det er våre arbeidsledere som har den daglige kontakten med deg som er assistent, kan du når som helst kontakte oss dersom det er noe du lurer på. Medvind Assistanse er din arbeidsgiver, et ansvar vi tar på alvor. Vi vet hvilken viktig jobb du gjør, og at du er en viktig ressurs.

Som en seriøs arbeidsgiver er Medvind Assistanse stolte over å ha tariffestet lønn for våre assistenter, en avtale som gir deg som er ansatt flere fordeler.

Medvind Assistanse oppfordrer alle assistentene til å organisere seg i Fagforbundet. Her kan en få flere gode fordeler, som gode forsikringer, tilbud og rabatter gjennom LOfavør, juridisk bistand, og rimelige boliglån.

 

Et godt arbeidsmiljø

I Medvind Assistanse er vi opptatt av at våre assistenter skal ha en god og sikker arbeidsplass. Dette handler altså om arbeidsmiljøet til deg som er assistent, og gjelder ikke forhold rundt den du assisterer. 

Akkurat nå jobber vi med et nytt digitalt HMS-system, som vil bli lansert om kort tid. Der kan en enkelt melde inn uønskede hendelser, som gjelder deg som assistent (for eksempel uhell, skade, osv.). 

I Medvind Assistanse har vi også et eget arbeidsmiljøutvalg (AMU), som består av representanter fra ansatte og arbeidsgiver. AMU, har som oppgave å sørge for et godt arbeidsmiljø, og har møter fire ganger i året. 

Har du noen innspill til saker som gjelder ditt arbeidsmiljø, skal du først og fremst ta opp dette med din arbeidsleder, eventuelt din kontaktperson i Medvind Assistanse. Du kan også melde fra til tillitsvalgt og/eller verneombud, som begge sitter i AMU. AMU diskuterer da behovet for ulike tiltak og bidrar til eventuell iverksettelse av disse. 

Verneombud: Hilde Pettersen, hpe@medvindassistanse.no

Tillitsvalgt: Margareth Johansen, margareth_96@hotmail.com

5 kjappe for BPA-assistenter

 

  1. Må jeg ha utdannelse for å bli BPA-assistent?

 Nei. Men det er viktig at du passer inn i den ordningen du søker på. Du må også være over 18 år og ha plettfri vandel.

 

  1. Hvor stor stilling kan jeg få?

I Medvind Assistanse kan du jobbe heltid eller deltid. Jobben kan være fast, midlertidig eller tilkalling.

 

  1. Hva er lønna?

Medvind Assistanse har tariff. Fra mai 2021 tjener du 186,23 kroner i timen. Sjekk tilleggene for kveld, natt, og helg nederst på siden.

 

  1. Hvem bestemmer om jeg får jobb?

Det gjør den som mottar assistanse, og/eller den som leder ordningen. Du får opplæring og en beskrivelse av hva jobben går ut på.

 

  1. Har dere ledige jobber nå?

Ja. Sjekk ledige stillinger her. Du kan også sende en åpen søknad til jobb@medvindassistanse.no der du kort forteller om deg selv, hvor du bor og hva du er på jakt etter.

 

 

 

 

Vi har tariff!

– Det var et gjensidig ønske både fra oss ansatte og fra Medvind Assistanse om å få tariffestet lønn gjennom Fagforbundet forteller BPA-assistent Morten Bakken Brukstuen.

Medvind Assistanse inviterte i februar Fagforbundet til å holde en presentasjon for BPA-assistentene sine. Etter dette møtet var det ifølge Brukstuen enighet blant ansatte om å fremme krav om tariffestet lønn gjennom Fagforbundet.

– Dette er bedre for oss ansatte og for arbeidslederne. Det er en vinn-vinn-situasjon, spesielt med tanke på reiser.  For arbeidslederen blir det større frihet, og vi som arbeidstakere får ikke svekket noen rettigheter, sier han fornøyd.

– Det koster oss mer å ha tariff, men vi er svært glade for å ha fått dette på plass. Assistentene er vår viktigste ressurs, og da må vi ivareta dem, forteller operasjonell leder Paula Iren Bø.

Lønnsvilkår

Landsoverenskomsten for personlige assistenter (BPA) er en minstelønnsavtale der de nedfelte lønnsbestemmelser uttrykker den garanterte minstelønn for de arbeidstakerne som omfattes av overenskomsten

TIMELØNN

Pr 1.04.2021

Arbeidstid/Årslønn

Timelønn 35,5 timer pr uke

Timelønn

186.23

 

KVELDS- OG NATTILLEGG

For arbeid mellom kl 17.00 og 06.00 i en turnusordning som gir ukentlig arbeidstid på 35,5 t betales et tillegg på kr 56,- per arbeidet time.

LØRDAGS- OG SØNDAGSTILLEGG

For arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på minst kr 53,- per arbeidet time.  

AFP

Ny avtalefestet pensjon (AFP) ytes til arbeidstakere født i 1944 eller senere og som tilstås med AFP med virkningspunkt fra og med 1. januar 2011. Ordningen etableres som en felles ordning i privat sektor.

Ny AFP må før fylte 70 år tas ut sammen med alderspensjon fra Folketrygden.

 

NB. I forbindelse med virksomhetsoverdragelse (VO) vil assistentene alltid få like eller bedre lønnsvilkår.