top of page

ÅPNE MENY

Åpenhetsloven i Medvind Assistanse

Redegjørelse etter åpenhetsloven for Medvind Assistanse sitt arbeid med menneskerettigheter samt sikring av anstendige arbeidsforhold.

Innledning Medvind Assistanses misjon er å skape en likestilt verden på alle plan. Dette arbeidet er kontinuerlig og gjenstand for stadige forbedringer. Medvind støtter opp om et større samarbeid innenfor vår bransje og sektor slik at vi sammen kan løse utfordringer knyttet til det videre arbeidet. Det er risikofaktorer innen vår bransje, særlig med hensyn til arbeidsforhold tilknyttet leverandørkjeden for materiell som benyttes i vår virksomhet og innleie av arbeidskraft. I dette notatet redegjør vi for selskapets arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og etisk handel i tråd med kravene i åpenhetsloven.

Forankring Medvind har etablert en policy hvor vi stiller krav til oss selv og hvordan vi skal oppfattes av våre interessenter. Vi jobber kontinuerlig med å forankre kravene i policyen, blant annet gjennom opplæringstiltak og revidering av interne rutiner og retningslinjer. Vi har forankret arbeidet med åpenhetsloven i styrevedtak.

Risikovurderinger Innkjøpsprosessen og risikovurderinger av leverandører er viktig i arbeidet med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Medvind er klar over at det finnes risikoprodukter i vår verdikjede og det er et pågående arbeid å kartlegge risikoprodukter og tjenester. I våre risikovorderunger har vi begrenset vurdering av leverandører til innkjøp over kr. 1 000. Medvind har hentet ut leverandørregister fra regnskapssystemet. Leverandørene er kartlagt basert på verdi på leveransen, bransje, land virksomheten er registrert og åpen informasjon som er tilgjengelig. Basert på våre vurderinger er leverandørene scoret på en skala fra lav til høy risiko. Vi har avdekket risiko for vår virksomhet og verdikjede på følgende område;

- Arbeids- og ansettelsesforhold hos leverandører og produsenter knyttet til bemanningsbransjen Det gjelder særlig leverandørkjeden til våre leverandører som kan være utfordrende å få tilstrekkelig oversikt over. Dette er spesielt knyttet opp til grossister av markedsmateriell og rekvisita. Vi ser at flere av våre leverandører innen dette segmentet selv er omfattet av åpenhetsloven.

Rapportering og offentliggjøring av informasjon Medvinds juridiske avdeling, sammen med administrasjonsleder har gjennomført de innledende risikovurderingene som er lagt frem for ledelsen. Henvendelser og spørsmål knyttet til Medvinds arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan sendes til compliance@medvindassistanse.no og vil bli besvart så raskt som mulig, senest innen to uker.

Relevante policyer og dokumenter Medvinds interne policy Kartlegging og risikovurdering av leverandører Tiltaksplan/handlingsplan

Marius Kirkeby Fjeld For Medvind Assistanse AS


Rapport likestilling- og diskrimineringsarbeidet i Medvind Assistanse for 2022

Rapport likestilling- og diskrimineringsarbeidet i Medvind Assistanse for 2022


FREMME LIKESTILLING OG FORHINDRE DIDKRIMINERING I MEDVIND ASSISTANSE

Innledning

Alle norske virksomheter, uavhengig av størrelse, skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Den generelle aktivitetsplikten legger opp til at man skal avdekke likestillingsutfordringene som finnes, og gjøre noe med dem før det utvikler seg til en konflikt eller klagesak. Medvind Assistanse ser på dette arbeidet som en del av HMS-arbeidet i virksomheten.

I Medvind Assistanse er følgende grunnlag for diskriminering identifisert;

· Kjønn

· Nedsatt funksjonsevne

· Seksuell orientering

· Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

· Religion og livssyn

· Etnisitet

· Omsorgsoppgaver

· Graviditet, foreldrepermisjon og adopsjon

Medvind Assistanse jobber også for å forhindre kjønnsbasert vold, trakassering og seksuell trakassering og sammensatt diskriminering.


Arbeidet i 2022

Risikovurdering

Medvind Assistanse har gjennomført risikovurdering. Denne risikovurderingen er inntatt i ROS-analyseverktøyet PlusOffice. Det er gjennomført kartlegging av risikofaktorer, og følgende områder er dekket;

· Rekruttering

· Lønns- og arbeidsvilkår

· Forfremmelse

· Utvikling/opplæring

· Tilrettelegging

· Kombinasjon av arbeid og familieliv

Faktisk tilstand på lønnsnivå

Det er gjennomført kartlegging av lønnsnivå for administrativt ansatte. Vi har i hovedsak to typer ansattgrupper; assistenter og administrativt ansatte. Assistenter er alle underlagt tariff og det er ingen variasjoner utover lønnstrinn og eventuelle rettigheter de har opparbeidet seg hos tidligere arbeidsgiver. Ingen assistenter i Medvind Assistanse tjener mindre enn tariff.Utregningen viser at menn tjener noe mer enn kvinner i Medvind Assistanse. Etter nærmere gjennomgang viser grunnen seg å være at én mannlig ansatt, har en forholdsmessig høy årslønn. Vi ser at kvinnelige ansatte i Medvind Assistanse har lengre erfaring og høyere utdannelse enn menn, som gir utslag i individuelle lønnsforskjeller. Vi antar at dette ikke utgjør diskriminering.

Faktisk tilstand på kjønnsbalanse

Medvind Assistanse er i en typisk kvinnedominert bransje.

Faktisk tilstand på deltid og ufrivillig deltid

Medvind Assistanse omfatter en rekke deltidsansatte. Bakgrunnen er fleksibiliteten det gir, og basen vi rekrutterer fra. Vi har blant annet svært mange studenter som arbeider i organisasjonen.

Kartlegging viser oss følgende resultat av fordeling av stillingsbrøk:

· 13% har stillingsbrøk på over 80%

· 9,2% har stillingsbrøk mellom 50 og 79%

· 12,1% har stillingsbrøk mellom 20 og 49%

· 65,6% har stillingsbrøk på under 20%

I Assistentundersøkelsen gjennomført i 2022, ser vi at 36,5% av assistentene ønsker og har mulighet til å arbeide i en 100% stilling.Utregningen viser at menn tjener noe mer enn kvinner i Medvind Assistanse. Etter nærmere gjennomgang viser grunnen seg å være at én mannlig ansatt, har en forholdsmessig høy årslønn. Vi ser at kvinnelige ansatte i Medvind Assistanse har lengre erfaring og høyere utdannelse enn menn, som gir utslag i individuelle lønnsforskjeller. Vi antar at dette ikke utgjør diskriminering.

Faktisk tilstand på kjønnsbalanse

Medvind Assistanse er i en typisk kvinnedominert bransje.

Faktisk tilstand på deltid og ufrivillig deltid

Medvind Assistanse omfatter en rekke deltidsansatte. Bakgrunnen er fleksibiliteten det gir, og basen vi rekrutterer fra. Vi har blant annet svært mange studenter som arbeider i organisasjonen.

Kartlegging viser oss følgende resultat av fordeling av stillingsbrøk:

· 13% har stillingsbrøk på over 80%

· 9,2% har stillingsbrøk mellom 50 og 79%

· 12,1% har stillingsbrøk mellom 20 og 49%

· 65,6% har stillingsbrøk på under 20%

I Assistentundersøkelsen gjennomført i 2022, ser vi at 36,5% av assistentene ønsker og har mulighet til å arbeide i en 100% stilling.

Comments


bottom of page