top of page

ÅPNE MENY

Personvernerklæring

Vi i Medvind Assistanse er opptatt av å ivareta personvernet til våre brukere, leverandører, partnere og deres ansatte. I dette dokumentet gir vi en orientering om når, hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger vi får tilgang til som ledd i vårt arbeid.

OM DE GENERELLE VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTEDET

Innholdet på vårt nettsted er kun en oversikt over hvilke produkter og tjenester Medvind Assistanse tilbyr, samt øvrig aktuell informasjon. Vi forsøker til enhver tid å sikre at all informasjon som presenteres på våre nettsider er korrekt, men feil kan forekomme og vi påtar oss ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig.

Lenker til eksterne nettsider er kun opprettet for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig for våre brukere. Medvind Assistanse er ikke ansvarlig for innholdet på nettsider der det fremgår at informasjonen tilbys av tredjepart eller annen informasjon som presenteres på, eller via, slike nettsider.

Alt innhold på våre nettsider er opphavsrettslig beskyttet. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som får følge av åndsverksloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt uten skriftlig samtykke.

Tvister som skulle oppstå som følge av bruk av Medvind Assistanse's nettsider, reguleres i samsvar med norsk rett og er underlagt norsk verneting.

1. Hvem er vi?

Medvind Assistanse er en leverandør av BPA tjenester, hvor vi fokuserer på å være løsningsorienterte, profesjonelle, samt handlingsorienterte.

2. Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

Personopplysningene vi får tilgang til vil primært bli benyttet til å kommunisere med deg, til administrasjon av henvendelser, og for eksempel informasjonsdeling via nyhetsbrev. Informasjon om din bruk av våre tjenester kan også benyttes i vårt arbeid med tjenesteforbedring/service og til statistikker forbundet med dette.

3. Hvilke personopplysninger behandler vi?

I sin alminnelighet vil vi bare behandle personopplysninger om deg som er nødvendige for å administrere direkte henvendelser, utsendelse av nyhetsbrev eller for å kunne oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss i skjemaer.

Personopplysningene vil typisk omfatte navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Vi behandler i utgangspunktet ingen sensitive personopplysninger om våre brukere.

4. Hvordan samler vi inn dine personopplysninger?

Kilden til opplysningene vi har om våre brukere vil normalt være brukeren selv ved at bruker selv gir opplysninger ved registrering på nettet.

5. Hvordan bruker vi henvendelser og informasjonskapsler (cookies)?

Vi vil kunne sende forskjellige typer henvendelser til deg inntil 3 år etter din siste kontakt med oss, med mindre annen kontakt tilsier at kontakten kan anses for å bestå eller avvikles.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du besøker vår nettside. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid, samt huske din innlogging.Vi legger informasjonskapsler på nettsiden vår (såkalt «førsteparts-cookies»).

Vi bruker:

- Funksjonelle informasjonskapsler som hjelper å gjenkjenne deg når du vender tilbake til nettsiden vår og huske preferansene dine, for eksempel dine språkinnstillinger.
- Analytiske informasjonskapsler som hjelper å telle antall besøkende og hvordan nettsiden vår brukes.
- Informasjonskapsler knyttet til markedsføring av våre produkter og tjenester.
- Dersom du ikke ønsker å godta nødvendige, funksjonelle eller analytiske informasjonskapsler, kan du selv justere dine personverninnstillinger som beskrevet på denne siden: Slik administrerer du bruken av informasjonskapsler.

Les mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler på denne siden

6. Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger?

Vi vil innhente samtykke fra deg til behandlingen av personopplysninger. Informasjon om hva du samtykker til vil fremkomme utvetydig der personopplysningene gis.

7. Hvem har tilgang til dine personopplysninger hos oss?

Vi vil begrense tilgangen til personopplysningene om deg til de personer i Medvind Assistanse som har behov for slik tilgang ut fra de formål som er nevnt under punkt 1 ovenfor. Vi kan også dele disse opplysningene med våre tilknyttede underleverandører og andre samarbeidspartnere, se også punkt 8 og ved særskilt behov også våre rådgivere, revisorer, advokater, IT-konsulenter og andre. Vi vil i slike tilfeller påse at alle opplysninger blir behandlet fullt ut i samsvar med formålet og at våre leverandører påtar seg ansvar for å ivareta informasjonssikkerhet i samsvar med de krav og regler som til enhver tid gjelder.

8. Hvem utleverer vi dine personopplysninger til?

Vi vil kunne benytte leverandører (underleverandører) som bistår oss med behandling av personopplysninger. Dette vil typisk være leverandører av lagringstjenester og kommunikasjonsløsninger som inngår i våre leverandørsystemer. Dette skjer kun hvor det er nødvendig for at du skal få tilgang til den aktuelle tjenesten. Samtykke til slik deling vil i så fall bli innhentet i forbindelse med kjøp/bruk av den aktuelle tjenesten. Personopplysninger vil for øvrig ikke bli delt med andre.

9. Hvordan og hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Personopplysninger oppbevares så lenge det er behov for de ut fra formålet med behandlingen, og skal deretter slettes. Personopplysninger vi samler inn i forbindelse med bruk av våre tjenester, lagres elektronisk med datasikkerhet i lokale IT-systemer.

Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg, med mindre det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid (f.eks. rettskrav, regnskapslov mv.).

10. Hvilke informasjonskrav har du?

Du skal informeres om behandlingen av personopplysninger som vedrører deg. Dette skrivet er derfor tilgjengelig på vår nettside, og viser med innlagt lenke til de sidene der du kan registrere opplysninger om seg selv. For brukere som er i kontakt med oss på annen måte, skal det gjøres oppmerksom at denne informasjonen er tilgjengelig når opplysningene samles inn.

Som registrert har du rett til:

- å få innsyn i de personopplysningene som vi behandler om deg
- å kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes
- å protestere mot behandlingen fra direkte markedsføring, samt vite om eventuell profilering
- å trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle de personopplysningene du har gitt oss
- å motta de personopplysningene om deg selv som du har gitt oss og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet)
- å kontakte oss hvis du har innspill eller spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger
- å klage til Datatilsynet direkte dersom du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovverk

11. Hvordan sikrer vi behandlingen av dine personopplysninger?

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende lovverk. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler. Nærmere opplysninger om disse risikovurderingene og sikkerhetstiltakene kan fås ved henvendelse til oss.

12. Hvordan kan du kontakte oss?

Brukere som har spørsmål eller krav forbundet med vår behandling av personopplysninger, kan kontakte oss:

Medvind Assistanse
E-post: post@medvindassistanse.no

Dato 20.08.20

Personvernerklæring arbeidssøker

Innledning

Medvind Assistanse AS er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som vi registrerer og behandler om deg på grunnlag av din søknad om stilling hos oss. Gjennom denne personvernerklæringen får du informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan disse opplysningene blir behandlet og hvilke rettigheter du har i forbindelse med dette.

Behandlingsansvarlig

Leder av juridisk er behandlingsansvarlig for Medvind Assistanse AS behandling av personopplysninger.

 

Personopplysninger vi behandler og formålet med dette

I forbindelse med at du søker jobb hos oss vil vi gjennom vår ansettelsesprosess behandle en rekke personopplysninger om deg. Noen av disse opplysningene gir du oss, mens andre kommer fra tredjeparter, se nærmere om dette nedenfor.

 

I våre systemer registres navn, alder, kjønn, bostedsadresse, e-postadresse og telefonnummer. Disse opplysningene får vi av deg. Videre behandler vi din søknad, CV og attester som du sender inn. Uttalelser fra referanser, våre egne og arbeidsleders vurderinger av deg innhentes fra referanser og interne vurderinger som vi har gjort. 

 

Formålet med å behandle personopplysningene er å gjennomføre en korrekt og god ansettelsesprosess, slik at den best kvalifiserte arbeidssøkeren kan få tilbud om stillingen. 

Rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger

Det viktigste rettslige grunnlaget for at vi kan behandle personopplysninger om deg er EU-forordningen om personvern artikkel 6 bokstav b). På bakgrunn av din søknad åpnes det her for å gjennomføre tiltak før en eventuell avtaleinngåelse. I tillegg til de rettslig forpliktelser iht. personvernforordningens artikkel Art. 6-c

Dersom det er aktuelt å oppbevare opplysninger om deg etter at ansettelsesprosessen er gjennomført, vil vi be om ditt samtykke. Samtykke er et behandlingsgrunnlag etter EU-forordningen artikkel 6 bokstav a). Et eventuelt samtykke vil du når som helst kunne trekke tilbake.

Dersom det i tilknytning til ansettelsesprosessen behandles særlige kategorier personopplysninger (sensitive opplysninger) er grunnlaget for dette EU-forordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav b).

Hvor i verden behandler vi opplysninger om deg?

Dine personopplysninger blir ikke delt, solgt eller utlevert til noen tredjeparter.

Personopplysningene blir lagret lokalt og/eller i skyen som er tilgjengelig for andre i samme konsern. I tillegg vil arbeidsleder få tilgang til opplysningene i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre intervju og evt. ansettelsesavtale.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

Så lenge lagrer vi dine personopplysninger

Personopplysningene om de søkerne som ikke blir ansatt slettes når ansettelsesprosessen er gjennomført, med mindre vi får samtykke til å oppbevare opplysningene i en lengre periode. Oppbevaringstiden vil i slike tilfeller fremgå av samtykket. 

 

Dine rettigheter som arbeidssøker

Som arbeidssøker har du etter reglene om personvern flere rettigheter.

Du kan be om informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og du har som hovedregel rett til innsyn i de opplysninger som vi behandler om deg. Oppdager du feil i opplysninger om deg, kan du kreve at disse blir rettet. Du kan også kreve at opplysninger slettes, men dette gjelder ikke der vi mener det foreligger et rettslig grunnlag for oppbevaring.

Hvis du er uenig i den behandlingen av personopplysninger vi gjør kan du klage til oss. Du har også mulighet til å klage til Datatilsynet hvis du ønsker det. For å få oppklart eventuelle misforståelser, oppfordrer vi deg til først å ta opp dette med oss gjennom vår kontaktperson (se kontaktinfo nederst).

Dersom du ønsker å benytte dine rettigheter og tar kontakt med oss om dette, skal vi gi deg tilbakemelding så raskt som mulig og senest i løpet av 30 dager.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes på mail eller skriftlig til følgende adresse:

E-post: compliance@medvindassistanse.no

 

Medvind Assistanse AS

Falkenborgveien 9

7044 Trondheim

Att: Juridisk

bottom of page